Pine - Southwestern White Pine

Pinus Strobiformis